Alice Könitz

“Owl Society”

-

Untitled (Owl Society), 2003, Installation view

Untitled (Owl Society), 2003, Installation view